Zásady spracovania osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Spoločnosť Robotive s.r.o. plne rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť Robotive s.r.o., Pulická 695, 518 01 Dobruška, Česká republika, IČO: 04723651, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové, vložka č. C 46588 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
tel. +420 722 112 063
e-mail: info@robotive.eu

Vymedzenie základných pojmov
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely a právny základ spracúvania osobných údajov

i. Objednávka služieb alebo tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov
a s tým súvisiace aj následné uskutočnenie platby, dodanie služby alebo tovaru.
Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený zmluvou o službách, prípadne kúpnou zmluvou a to najmä: meno a priezvisko zákazníka, fakturačná adresa/dodacia adresa, kontaktné údaje (tel. číslo, e-mailová adresa), údaje o zakúpenom tovare alebo poskytnutej službe a údaje súvisiace s platbou za tovar.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník), alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie a riadne plnenie zmluvy.
Bez poskytnutia pravdivých údajov nemožno uzatvoriť a/alebo riadne plniť predmetnú zmluvu. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu, prípadne po dobu uplatňovania právnych nárokov.

ii. Účtovné a daňové účely
Na plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných a daňových predpisov sú spracúvané osobné údaje v rozsahu stanovenom platnou legislatívou.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovuje osobitný predpis.

iii. Evidencia žiadostí o prijatie do zamestnania
Na účely evidencie záujemcov o zamestnanie Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu zaslaných dokumentov (CV, motivačný list, certifikáty, potvrdenia) dotknutou osobou, najmä meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, tel. číslo, e-mailová adresa a ďalšie údaje poskytnuté uchádzačom o zamestnanie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je poskytnutý súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez poskytnutia súhlasu dotknutou osobou, nemôže byť táto osoba zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov od poskytnutia súhlasu alebo do doby odvolania súhlasu dotknutou osobou.

iv. Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach (Fan Pages)
Na účely podpory predaja produktov a služieb Prevádzkovateľa, ako i využitie prostredia sociálnych sietí ako komunikačného kanála so zákazníkom, resp. potenciálnym zákazníkom, Prevádzkovateľ spravuje svoje profily na sociálnych sieťach (Facebook a Instagram). Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je najmä zvyšovanie povedomia o službách a produktoch Prevádzkovateľa. Osobné údaje sú uchovávané do momentu odstránenia príspevku zo sociálnej siete samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku Prevádzkovateľom, príp. do namietania spracúvania dotknutou osobou alebo do doručenia žiadosti dotknutej osoby o vymazanie jej osobných údajov z profilu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže informácie o používaní webovej stránky, príp. aktivite na profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam prevádzky webovej stránky (účtoch na soc. sieťach), za účelom skvalitňovania obsahu a užívateľského komfortu návštevníkov webovej stránky alebo účtov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach.

v. Bezpečnosť informačných systémov a webovej stránky
Na účely zaistenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky informačných systémov a webovej stránky Prevádzkovateľa sú spracúvané online identifikátory (napr. IP adresa, súbory cookies), ktoré za určitých okolností, môžu mať povahu osobných údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zaistenie informačnej bezpečnosti prevádzkovaných systémov. Spracúvanie osobných údajov na uvedený účel je oprávnenou požiadavkou Prevádzkovateľa. Doba uchovávania týchto osobných údajov je určená systémovými nastaveniami jednotlivých informačných systémov.

Príjemci osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvajú poverení zamestnanci Prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a boli zaškolení v oblasti ochrany osobných údajov. Za účelom plnenia zmluvy sú osobné údaje poskytované aj našim zmluvným partnerom v oblasti účtovníctva a prepravy tovaru (kuriérske a prepravné spoločnosti). Na žiadosť dotknutej osoby Prevádzkovateľ poskytne údaje o tom, ktorí sprostredkovatelia sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby. Ďalej môžu byť osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov. Pri správe profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach má prístup k údajom aj prevádzkovateľ konkrétnej sociálnej siete. Bližšie informácie o jednotlivých prevádzkovateľov sociálnych sietí je možné vyhľadať na webových stránkach konkrétnej sociálnej siete.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Doba uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu:

  • trvania zmluvného vzťahu a po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku,
  • splnenia účelu spracúvania osobných údajov,
  • trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
  • doby stanovenej osobitnými predpismi.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte, v súlade s nariadením GDPR, nasledovné práva:

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté rovnakou formou akou ste o to požiadali, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na obhajovanie právneho nároku, a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk.

Právo odvolať súhlas – ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Tieto práva si môžete uplatniť:

  • elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: info@robotive.eu;
  • písomne na adresu: Robotive s.r.o., Pulická 695, 518 01 Dobruška, Česká republika.